Privacyverklaring

Privacyverklaring  Hervormde gemeente Wijnjewoude.

Datum: 29 juni 2018

I.  ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het
gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconiën bezitten rechtspersoonlijkheid.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk.

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij:

De kerkenraad

Om in contact te treden, of een verzoek conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Scriba Hervormde gemeente Wijnjewoude
p/a Merkebuorren 3
9241 GA Wijnjewoude
[email protected]

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet
Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende
rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen
  van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage. Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

Algemene Organisatie:

Situatie:

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna krijgen de gemeenteleden een lijst met verkiesbare personen.

Welke gegevens zijn erbij betrokken:

Naam en voornamen c.q. voorletters;· straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres.

Grondslag:

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten. en, het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

Ledenadministratie:

Situatie:

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.

Welke gegevens zijn erbij betrokken:

 • Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;
 • alsmede de volgende kerkelijke gegevens:
 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • Omdat op grond van de Bijbel het huwelijk een verbond van liefde en trouw is tussen één man en één vrouw worden andere levensverbintenissen niet ingezegend;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
 • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • datum van overlijden,
 • datum van vertrek naar het buitenland,
 • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
 • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn;
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente,
 • onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort.

Grondslag:

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en/of; ter uitvoering van de overeenkomst van  het lidmaatschap.

III.

VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de
plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat
in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden
verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

Naast het kerkblad zijn er nieuwsbrieven bij de kerkdiensten.

Het kerkblad verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus is er één kerkblad. De nieuwsbrieven worden voorafgaand aan iedere kerkdienst verstrekt.

 welke gegevens zijn erbij betrokken;

Naam en voorna(a)m(en) of voorletters, adres.

Grondslag;

De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,haar gerechtvaardigd belang,en;de uitvoering van de overeenkomst.

Er worden in kerkblad en nieuwsbrief gegevens van zieke personen vermeld.

welke gegevens zijn erbij betrokken;

Naam en voornamen c.q. voorletters, adres.

Grondslag;

Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in de nieuwsbrief heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.

Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd.

De kerkdienst is publiekelijk te volgen via internet.

welke gegevens zijn erbij betrokken;

De naam en voorna(a)m(en), Gegevens rondom geboorte, overlijden, ziekte worden tijdens de opnamen genoemd.

Grondslag;

De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

Er worden opnamen van kerkdiensten gepubliceerd met beeld. De kerkdiensten staan voor een beperkte periode online, namelijk een jaar. In de opnamen worden namen genoemd.

welke gegevens zijn erbij betrokken;

Het is mogelijk dat gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden genoemd.

Grondslag;

Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

Op onze website staan functionarissen van de gemeente/plaatselijke kerk, Op een openbare pagina.

welke gegevens zijn erbij betrokken;

E-mailadres, Adres, Naam, Kerkelijk ambt.

Grondslag;

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Gemeenteleden worden Jaarlijks per post aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging.

welke gegevens zijn erbij betrokken;

Naam en voorna(a)m(en) of voorletters, adres.

Grondslag;

Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang  om een financiële bijdrage.

IV.  BEWAARTERMIJNEN.

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij
uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een
historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

V.  DOORGIFTE AAN ANDEREN.

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden
als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name
gedacht worden aan:

 • Administratiekantoren.
 • Bedrijven voor de verzorging van post en/of e-mails
 • Internetdiensten (zoals cloud-opslag)

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet
vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 • De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief het
  privacy-statement) Jaarlijks.
 • Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de
  gemeente krijgen een bericht over het privacybeleid van de
  gemeente, met toezending van het privacy-statement.

Eenmalig na gereedkoming van dit document en bij intreding
in ambt of functie.

 • De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het
  privacybeleid van de gemeente, met toezending van het
  privacy-statement.

Door berichtgeving na gereedkoming van dit document.

 • De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden
  over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van
  het privacy-statement.

De website.

 • Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke
  gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.