Cijfers ANBI Kerkrentmeesters

 

 

Hierbij de gegevens van de kerkrentmeesters.

Hervormde Gemeente te Wijnjewoude Begroting, versie 4
college van kerkrentmeesters Jaar 2018
Totaal exploitatie
begroting begroting rekening
2018 2017 2016
baten
80 baten onroerende zaken €     1.200  €    1.200  €    1.500
81 rentebaten en dividenden €   14.070  €   14.500  €   15.031
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €       –  €        –  €       –
83 bijdragen levend geld €   24.325  €   25.350  €   28.612
84 door te zenden collecten €       –  €        –  €        –
85 subsidies en bijdragen €     2.870  €     2.870  €     2.479
totaal baten €   42.465  €   43.920  €   47.622
lasten
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €            3.350  €           4.350  €             5.670
41 lasten overige eigendommen en inventarissen €     400  €     400  €    469
42 afschrijvingen €      –  €      –  €      –
43 pastoraat € 48.710  €  46.710  €  44.259
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. €   500  €   500  €   724
45 verplichtingen/bijdragen andere organen €    2.855  €    2.920  €  2.769
46 salarissen €    3.200  €    2.800  €  2.184
47 kosten beheer, administratie en archief €    3.405  €    1.105  €  1.994
48 rentelasten/bankkosten €      350  €    350  €     288
50 diaconaal werk plaatselijk €                   –  €                  –  €                    –
51 diaconaal werk regionaal €                   –  €                  –  €                    –
52 diaconaal werk wereldwijd €                   –  €                  –  €                    –
totaal lasten €   62.770  €   59.135  €   58.357
Saldo baten – lasten € – 20.305  € – 15.215  € – 10.735
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €  €
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €  €
56 streekgemeenten  €  €
57 aandeel in lasten federatie  €  €
58 overige lasten en baten  €  €
totaal  €  €
Resultaat € – 20.305  € – 15.215  € – 10.735
Baten en Lasten
baten rekening
2017
begroting
2017
rekening
2016
Opbrengsten uit bezittingen €     15.908 €   15.700
€   25.350
€    16.531
Bijdragen gemeenteleden €     39.014 €    28.612
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten
€       2.479 €     2.870 €      2.479
€     57.401 €   43.920 €    47.622
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €     51.816 €   46.710
€        500
€    44.259
€          401 €         724
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €       2.599 €     2.920 €      2.769
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) Salarissen (koster, organist e.d.) €         2.689 €       4.750 €         5.670
€       5.354 €     2.800 €      2.184
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €       3.733 €     1.455 €      2.282
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Overige baten en lasten
€            62 €             – €         469
€  -323.000
€  -256.346
€             – €              –
Totaal lasten €   59.135 €    58.357
Resultaat (baten – lasten) €   313.747 €  – 15.215 €   – 10.735
Controle                                                                    goed             goed           goed
Verschil                                                                         0                 0                   0