Collecterooster Diaconie

De collecten in oktober zijn bestemd voor:

  2 oktober                   Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

  9 oktober                   St. Messiasbelijdende Joden
Onze naam Stichting Steun Messiasbelijdende Joden geeft duidelijk weer waar we voor staan. Wij steunen Joden in Israël die Jezus als Messias belijden met onze gebeden, gaven en meeleven. Al meer dan 20 jaar zetten we ons hiervoor in. Israël heeft ca. 9 miljoen inwoners en ca.20.000 daarvan zijn Joden die belijden dat Jezus de Messias is. Dit is 0,2% van de bevolking. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing of discriminatie. Wij weten ons als gemeente van Christus dubbel verbonden met hen. Wij zijn verbonden omdat ze Joods zijn en omdat we verbonden zijn door Jezus Christus. Ze zijn een speerpunt van getuigenis. Wij ondersteunen meer dan 30 projecten, waaronder verschillende gemeenten door het hele land, een bejaardentehuis waar Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden samen een thuis hebben, jeugdwerk voor dienstplichtige jongeren, gaarkeukens, een Messiasbelijdende school in Jeruzalem, een pro-life-organisatie die zich inzet een alternatief te bieden voor moeders die een abortus willen plegen en nog veel meer. Als u meer wilt weten over de stichting, bezoek dan www.messiasbelijdendejoden.nl of volg ons op social media. Uw gebeden en giften helpen om onze broeders en zusters in Israël te steunen in hun mooie werk. Zou u willen overwegen om ook te helpen?

16 oktober                   Woord en Daad
Water is van levensbelang. Dat wordt met name duidelijk in tijden van droogte. In Benin, een land in de droge Sahel regio, wordt het weer steeds onvoorspelbaarder. Lange periodes van droogte worden afgewisseld door felle regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de vele boeren en hun werk. Een groot deel van de bevolking in Benin werkt in de landbouw. In Benin werken we tot en met 2025 aan efficiënter watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een dringende behoefte aan enerzijds meer productie en anderzijds het veerkrachtiger maken van de productie. Het hoofddoel is om goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te stimuleren, zodat boeren het hele jaar voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie.

23 oktober                   Dorcas
Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ruim een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. 

30 oktober                   Stichting Mensenkinderen
Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

  3 november               Voedselbank Opsterland
De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De eerste Voedselbank in Europa ontstond in 1984 in Frankrijk. Inmiddels zijn er in 17 Europese landen voedselbanken. In Nederland is in 2001 in Rotterdam het eerste initiatief gestart voor een Voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid over heel Nederland meerdere voedselbanken actief. De Stichting Voedselbank Opsterland bestaat sinds 31 mei 2005. De Voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met: “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.” De Voedselbank slaat twee vliegen in één klap. Levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor verkoop in de winkel, maar nog prima geschikt zijn voor consumptie, worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen die deze levensmiddelen hard nodig hebben,  omdat ze om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om voldoende eten te kopen. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van donaties van voedsel door bedrijven, financiële steun van bedrijven, instellingen en particulieren, en van de hulp van vrijwilligers.

 

When constructing a dating internet site, you have to have a method lostcralwer for marketing and advertising. This consists of marketing and publish-development pursuits. You'll would like to develop an audience and then make your website as desirable as you can. In fact, you're not simply posting user profiles on a website, you desire people to apply it. And you want them to stick around provided that they're intrigued. And don't forget to maintain your courting site updated and designed.