Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand november zijn bestemd voor:

  4 november Duurswoude Open Doors
Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet.
We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.
Onze doelstelling: Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.
Dit doen we door gebed. We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden             (1 Kor.12: 26).
Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken        (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

  8 november Weinterp Diaconie

11 november Weinterp Najaarszendingscollecte
Versterking van jonge gemeenten in Azië.

18 november Duurswoude Dorkas
We werken op vier werkterreinen aan een betere toekomst voor de gemeenschap.
Noodhulp:
We geloven dat mensen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen moeten worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. We ondersteunen hen op zo’n manier dat ze zo snel mogelijk hun oude leven op kunnen pakken.
Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen:
We geloven in een weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen dapper staande blijven. We zorgen er samen met de betrokkenen voor dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen mensen veerkrachtig handelen in en na tijden van crises.
Samen met hen zien we verdere rampen of crises te voorkomen.
Ondernemende mensen en gemeenschappen:
We geloven dat kwetsbare mensen en gemeenschappen de potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. We moedigen mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en we helpen hen die te ontwikkelen. We beïnvloeden lokale en nationale overheden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving.
Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen:
We geloven in een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. Samen bouwen we aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.

25 november Weinterp Young Focus
Het “DNA” van Young Focus is in alle opzichten gericht op onderwijs: het opleiden van kinderen, van kleuterschool tot hoger beroepsonderwijs. Young Focus gelooft dat onderwijs de meest effectieve manier is om armoede tot een einde te brengen in het leven van kinderen.

  2 december Duurswoude Christenen voor Israel
Steun aan jongeren:
Een groot aantal projecten betreft hulp aan jongeren. Het leven in de nederzettingen is niet altijd eenvoudig. Er is de sluimerde angst voor geweld, maar dorpen zijn ook vaak geïsoleerd. In de Jordaanvallei en in Judea steunen we speciale projecten voor jongeren in de knel, hulp die bestaat uit het betalen van psychologische begeleiding maar ook voorzieningen voor sport en ontspanning die het leven aangenamer maken.

Met vriendelijke groet,
De diaconie