Collecterooster Diaconie

De collecten zijn in de maand september bestemd voor:

8 september Duurswoude Stichting mensenkinderen
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt.
We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie.
Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.
We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood.
Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

15 september Weinterp Christenen voor Israël
Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken wij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk. Wij ervaren het als een groot voorrecht om in deze tijd te mogen leven, de tijd waarin God Zijn beloften aan het Joodse volk vervult. Ondanks alle druk van de wereld op Zijn volk, gaat de Heere Zijn weg met Zijn volk. Zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt: “de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk”. God brengt Zijn volk thuis en is dat niet het teken van de naderende komst van de Messias? Het is uniek dat u en wij hiervan getuige mogen zijn en aan mogen bijdragen.
Wilt het educatieve werk van Christenen voor Israël steunen met uw gift?

22 september Duurswoude Young Focus
Young Focus heeft zowel een kinderopvang waar ondervoede kinderen van
0 tot 2 jaar terecht kunnen, als een kleuterschool, waardoor 3 tot 5 jarigen op jonge leeftijd ook al toegang hebben tot onderwijs en zorg.
Dit wordt gecombineerd met trainingen voor de ouders over gezondheid, voeding, hygiëne en opvoeding.
Daarnaast werkt Young Focus met kinderen van 6 tot 20 jaar om ervoor te zorgen dat ze naar school gaan en biedt ze onderwijsondersteuning na
schooltijd in het Student Center. Een speciaal programma helpt basisschoolkinderen gemist onderwijs in te halen als ze tijdelijk niet meer naar school kunnen door financiële problemen of problemen in hun familie. Hiermee bereidt Young Focus hen voor op terugkeer naar school.
Voor de tieners vanaf 15 jaar die tegen meer risico’s aanlopen (veel van hen snuiven lijm en zijn nog nooit naar school geweest) is er Youngli, een centrum waar ze sociale ondersteuning en begeleiding krijgen, waardoor ze in de toekomst weer naar school kunnen of een baan kunnen vinden.

29 september Weinterp Dorcas
We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.
Dorcas in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.
Wij brengen een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
Dat doen we samen met tientallen lokale partnerorganisaties, bedrijven en kerken. We bieden noodhulp en helpen bij wederopbouw na rampen. Ook helpen we mensen een eigen inkomen te verdienen, zorgen we voor betere werkgelegenheid en werken we aan het opzetten van vangnetten, zodat kwetsbare mensen weer gezien worden.
Dorcas in Nederland.
Duizenden mensen in Nederland zorgen ervoor dat er meer mensen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten tot bloei komen. Ze zijn bij ons werk betrokken met hun gebed, een gift of zetten hun tijd in. Helpt u ook mee?

6 oktober Duurswoude Stichting Steun Messias belijdende Joden
Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden, willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

De doelstelling van de stichting is:

1 Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.
2 Het bevorderen van contacten tussen christenen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.