Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand januari zijn bestemd voor:

12 januari Duurswoude Trans World Radio
De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van media, waaronder radio. TWR zendt uit in meer dan 230 talen.

19 januari Weinterp Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers:
• Steun aan vervolgde christenen
HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties.
• Evangelisatie
HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bouwen, door bij te dragen in levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur speelt een belangrijke rol in het werk van HVC.
• Kindsponsoring
HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven met Toekomst.
• Bewustwording en verdieping
HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland. Christenen worden opgeroepen om te bidden voor hun vervolgde broeders en zusters. Het delen van verhalen en het bieden van – Bijbelse – verdieping staan centraal.

26 januari Duurswoude HGJB
De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd – gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe
met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.
De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem.
Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

2 februari Weinterp Young Focus
Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.
Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.