Collecterooster Diaconie

De collecten in oktober zijn bestemd voor:

 3 oktober                   MAF             
Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten of natuurrampen. MAF is bij een ramp vaak als een van de eerste organisaties ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en hulp te brengen.
Als de infrastructuur na een ramp grotendeels verwoest bieden de vliegtuigen van MAF uitkomst. We vliegen medische teams en hulpmiddelen naar de getroffen dorpen en steden. Gewonden brengen we naar medische hulpposten en brengen vanuit de lucht rampgebieden in beeld zodat hulporganisaties en overheden weten waar de nood het hoogst is. Ook op deze manier wil MAF Gods Liefde laten zien aan mensen in nood!
Uw donatie volledig ten goede aan het noodhulpfonds.

 10 oktober                   Woord en Daad            
Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving. Een aantal gebieden zijn nog niet toegankelijk omdat de aardbeving op verschillende plekken leidde tot aardverschuivingen. Woord en Daad volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in nauw contact met lokale partnerorganisaties. ‘Met de middelen die we tot onze beschikking hebben, stellen we pakketten samen met daarin basisvoorzieningen’, deelt Joan Conn, directrice van de organisatie Restavek Freedom, die teams heeft in de getroffen steden. De huidige veiligheidssituatie op Haïti bemoeilijkt de snelle toevoer van meer middelen. Joan vraag om gebed, kracht, wijsheid, en uithoudingsvermogen om de vele getroffenen te helpen.

17 oktober                   Het Pand Groningen    
In Het Pand zoeken wij op een actieve manier contact met de bewoners van de Korrewegwijk in Groningen. Door het aanbieden van programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, komen we met een groot deel van de wijk in contact en weten wij ook welke dingen er spelen zowel op maatschappelijke vlak als ook op het gebied van geloof. Samen met de wijkbewoners initiëren wij positieve impulsen voor de wijk. De aangeboden programma’s zijn laagdrempelig: we drinken een kop koffie, eten samen, met de kinderen wordt er geknutseld en doen we spelletjes. Tijdens de programma’s proberen wij een relatie met de bezoekers op te bouwen. Ook proberen we onze levende relatie met God in elk programma aan de orde te laten komen. Dat kan zijn door middel van een dagopening of dagsluiting, een Bijbelvertaling voor kinderen of een sketch voor tieners. Op deze manier wordt het gesprek over het thema of over het Bijbelgedeelte geïnitieerd. Ook is aandacht voor elkaar een belangrijk speerpunt.  We leven met elkaar mee, bij hoogte en dieptepunten van het leven willen we elkaar helpen. Ook met simpele dingen als een lamp ophangen, of verhuizen, we proberen het samen op te lossen. Kortom, wij groeien naar een Christelijke geloofsgemeenschap. Waar we met elkaar zoeken hoe we achter Jezus aan kunnen gaan.

 24 oktober                   Dorcas 
Moldavië is het armste land van Europa. Het gaat economisch slecht, en dat is te merken aan de hoge werkloosheid en aan het grote aantal mensen dat in armoede leeft. Ook is er sprake van corruptie en een tekort aan basisfaciliteiten voor mensen die hulp nodig hebben. Veel mensen zitten in een uitzichtloze situatie. Om deze reden is bijna een derde van de bevolking weggetrokken naar een ander land, op zoek naar werk. Vooral jongvolwassen trekken weg en laten hun jonge kinderen achter bij de grootouders of andere familieleden. Maar ook zij leven vaak onder de armoedegrens. Het is voor deze mensen hoog tijd voor nieuwe hoop!

 31 oktober                   Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
Visie; Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.
Missie; Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

   4 november              Stichting Mensenkinderen       

Het doel van Mensenkinderen is tweeledig:

  1. Het in Woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling niet relevante grond ook;
  2. Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat ze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood.