Collecterooster Diaconie

De collecten in de maand  augustus  zijn bestemd voor:

  2 augustus De Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen

  9 augustus Stichting Mensenkinderen
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld.
Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

16 augustus HGJB
De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

23 augustus Woord en Daad
Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven.
Zoals in onze missie staat: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

30 augustus Lichtpunt Kollumerzwaag
De missie van Lichtpunt wordt als volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren.
Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste.
Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand ik hand met praktische en professionele hulpverlening.
Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen.
De intentie is om de kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien.

  6 september Dorcas
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten
Wij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten
is of in crisis verkeert.
Wij geloven in de kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeenschappen.