ANBI Informatie:

ANBI informatie

De Hervomde gemeente Wijnjewoude te Wijnjewoude.is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder weergegeven:

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Hervormde gemeente Wijnjewoude
RSIN/Fiscaal nummer:
CVK RSIN nr.: 823513427
CVK Kvk nr.:80060579
CVD RSIN Nr.: 824112593
CvD Kvk Nr:80060641
Website adres: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

Adres: Herenweg 105
Postcode: 8435 WR
Plaats: Donkerbroek
Tel. Nr: + 31 (0) 516 492 202
Bankrekening: Kerkrentmeesters; NL06 FVLB 0699 8441 42
Bankrekening: Diaconie;   NL04 RABO 0373 7051 90

De Hervormde gemeente Wijnjewoude is een geloofsgemeenschap op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die word gevormd door de ambtsdragers.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder heeft de kerkenraad door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
Missie en Visie
Onze gemeente is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de PKN en staat daarmee in de gereformeerde traditie.
Wij verlangen een gemeente te zijn waar het Woord tot ons komt en ons oproept tot geloof en bekering van hart en leven en waar mensen toegerust worden om volgeling te zijn van Jezus Christus, de Heere van de kerk. Wij verlangen ook een gemeente te zijn waar mensen de eenheid in Christus ervaren en ook daadwerkelijk samen beleven. Vanuit deze eenheid willen we de mensen in de breedte van onze gemeente, maar ook breder in de samenleving zorg en aandacht geven en er voor elkaar zijn in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron van en norm voor ons belijden is.
De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Zij zijn geroepen tot bekering in discipelschap van onze Heere Jezus Christus en een leven tot eer van God.
Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar vervulling van de verlossing in Christus. De leden van Christus’ gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genadegaven van Christus. Zij zetten al hun gaven – zowel geestelijk als materieel – in ten nutte van anderen in de gemeente als het lichaam van Christus. De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht zich in liefde tot de naaste te wenden.
De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de broederlijke gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg. De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

D. Beleidsplan.
Klik hier, op deze link voor het beleidsplan van de hervormde gemeente Wijnjewoude elders op deze website.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant/Kerkelijkwerker, koster(s)/beheerder(s), is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Op de website www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande links geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar en de  vergelijking met begroting en resultaten van het afgelopen jaar.

Hierbij de AMBI gegevens vanuit Fris van de Kerkrentmeesters. ANBI rapport
klik hier voor de Diaconie.