Beleidsplan

Beleidsplan Hervormde gemeente Wijnjewoude

Visie
We zijn een gemeente van Christus, Hij is onze Heer. We willen graag leven en functioneren zoals Hij wil. Dat betekent dat de Bijbel, die wij zien als Gods woord, voor ons het hoogste gezag heeft. De gereformeerde belijdenisgeschriften lezen we als een mooie samenvatting van de kern van de Bijbelse boodschap. Luisterend naar de Heilige Schrift willen we leven in liefde tot God en tot elkaar.

Kerkdiensten
Het hart van het gemeenteleven is de kerkdienst. Daar gaat de Bijbel open en spreekt de Heere. We ontmoeten Hem en elkaar.
In onze diensten staat de preek centraal. Onze gemeente hanteert een klassieke orde van dienst, d.w.z. met een lezing van de wet en of geloofsbelijdenis. We zingen uit het oude liedboek voor de kerken in elke dienst zowel psalmen als gezangen.
Elke zondagmorgen en zondagmiddag is er dienst.  Op de christelijke feestdagen is er een dienst en elk jaar wordt er een biddag- en een dankdagdienst gehouden.
Van alle voorgangers verwachten wij dat zij zich grondig voorbereiden op de dienst, de Bijbel uitleggen en toepassen op het hedendaagse leven en ons brengen bij het verzoenende werk van Christus. De kerkenraad stelt jaarlijks een groslijst vast met voorgangers die gevraagd worden om een kerkdienst te leiden.

Sacramenten
In opdracht van Jezus zelf vieren we het Heilig Avondmaal en ontvangen we de Heilige Doop.
Het Heilig Avondmaal is bestemd voor een ieder die Jezus kent als zijn of haar zaligmaker en Heer en dat heeft beleden. De doop wordt bediend aan kinderen van meelevende, gedoopte ouders en aan volwassenen die dat wensen en hun geloof hebben beleden en niet eerder zijn gedoopt.
Op de zondag voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt er een dienst van voorbereiding gehouden. In die dienst beantwoorden de leden, die het Heilig Avondmaal wensen te vieren, de zogenaamde Friese vragen als vernieuwde belijdenis en toewijding.

Huwelijksbevestiging
Op verzoek van een echtpaar uit de kring van gemeenteleden kan er in een kerkdienst bevestiging en inzegening van een huwelijk plaatsvinden. Op grond van de Bijbel zien wij het huwelijk als een verbond van liefde en trouw tussen één man en één vrouw. Andere levensverbintenissen zullen niet worden ingezegend.

Ambtsdragers
Jezus zelf is de grote ambtsdrager. Hij bestuurt zijn gemeente via mensen die hij roept tot het ambt. In onze gemeente kunnen belijdende leden verkozen worden als ambtsdragers.
Voorafgaand aan de verkiezing van nieuwe ambtsdragers worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van geschikte personen. De kerkenraad neemt de aanbevelingen serieus en benoemt vervolgens gemeenteleden in een ambt.
Onze kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Daarnaast is er het ambt aller gelovigen. Ieder gemeentelid wordt geroepen zijn/haar gaven in te zetten voor Gods koninkrijk.

Voorganger
Onze gemeente is te klein om een eigen predikant te beroepen. Daarom is er een ouderling-kerkelijk werker in dienst voor ongeveer 2 dagen per week. Hij is lid van de kerkenraad en heeft in onze gemeente de bevoegdheden van een predikant.

Pastoraat
We willen als gemeente naar elkaar omzien. Dit omzien naar elkaar draagt het karakter van herderlijke zorg, soms bedoeld als steun, soms als correctie. Zowel ambtsdragers als gemeenteleden kunnen hierbij worden ingeschakeld.

Diaconaat
We steunen mensen in nood, dichtbij en ver weg, lid en geen lid. Dat doen we door meeleven, gebed en financiële steun.

Beheer
De Hervormde gemeente van Wijnjewoude is eigenaar van de kerk van Duurswoude en de klokkenstoel bij Weinterp. Een afgeleide van de gemeente is de stichting begraafplaatsen, deze is eigenaar van de beide begraafplaatsen en de kerk van Weinterp. Daarnaast is er een vereniging van rechtzinnig hervormden. Deze vereniging is eigenaar van gebouw  ‘De Driehoek’. Voor de kerkdiensten en het verenigingsleven maakt onze gemeente gebruik van alle drie de gebouwen.

Communicatiemiddelen

Voor de communicatie gebruikt de gemeente een eigen kerkblad, een website en een facebookpagina. Elke zondag is er een nieuwsbrief.

Vorming en toerusting
Een christelijke gemeente is een lerende gemeente. Dat leren doen we in verschillende groepen. Voor de kinderen is er de zondagsschool. De jongeren krijgen catechisatie. Voor belijdende leden is er een Bijbelkring.

Commissie

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad is er een activiteitencommissie die allerlei zaken organiseert.