Kerk Duurswoude

De Hervormde kerk van Duurswoude, bevindt zich in de bossen tussen Wijnjewoude en Bakkeveen in.

Deze kerk is omstreeks 1250 gebouwd. De bouwstijl heet Romaans.
Dit is een bouwstijl van de tiende tot de dertiende eeuw.
Het interieur van de kerk is in 1899 verbouwd.
Ter gelegenheid van deze verbouwing is door Jonkvrouw E.E.R. Lycklama à Nijeholt het avondmaalstel geschonken.
In de kerk zijn nog restanten te zien van de zogenaamde Noormannenpoortjes.
De beide poortjes dienden als ingangen voor mannen en vrouwen. De geslachten traden gescheiden binnen en woonden gescheiden de dienst bij. De vrouwen gingen door de noorderdeur en de mannen door die aan de zuidkant.
Aan de buitenkant van de kerk is aan de noordgevel nog te zien, onder het 2e raam van achteren, de restanten van wat waarschijnlijk een hagioscoop is geweest. Een hagioscoop is een doorkijkopening waardoor men, van buiten het kerkgebouw, op het altaar kon zien.
Deze hagioscopen waren gangbaar van de 12e tot de 15e eeuw.
De toren, die aan de voorkant van de kerk staat, was oorspronkelijk niet aanwezig. Deze is in 1783 erop gezet en men heeft toen ook een nieuwe klok laten gieten in Hoorn. Deze klok is in de oorlog in beslag genomen. De huidige klok, welke oorspronkelijk uit Epe komt, is in 1952 aangeschaft.
Voor 1783 stond er een klokkenstoel.

Het orgel

Dit is een Schnitger orgel.
Voor zover bekend hebben Johan George en Frans Casper, zonen van de beroemde Arp Schnitger, dit orgel gratis gebouwd voor de Lutherse kerk te Zwolle. Arp Schnitger was een Duitse orgelbouwer welke leefde van 1648 tot 1719. Hij bouwde ook de orgels in de Martinikerk en de A-kerk in Groningen.
In 1917 is het door de kerkvoogdij gekocht voor fl. 493,20. Voor die tijd een groot bedrag.
Het was één van de weinige orgels in Nederland waarbij nog getrapt moest worden.
In 2000-2001 is het orgel gerestaureerd door Bakker & Timmenga te Leeuwarden onder advies van Jan Jongepier. Het is in originele staat teruggebracht op enkele details na. Er is een pedaal aangehangen en er hoeft niet meer getrapt te worden. Het gaat nu elektrisch.

Wilt u vrienden worden van Kerkje Duurswoude, of een donatie geven voor het onderhoud van de kerk.?

Dan kunt u een bedrag overmaken op rekening nr. NL50 RABO 0373732783 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Kerk Wijnjewoude o.v.v. , Donatie, of vrienden van Kerkje Duurswoude.